De meeste informatie op de website van Satelliet Suzy VOF (KBO nr. 0822.810.715, Kwintijnpoort 34, 9200 Dendermonde, tel: +32 472 904621, e-mail: info@satellietsuzy.be) staat te uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

Wanneer dit in bepaalde omstandigheden wel het geval zou zijn, is Satelliet Suzy VOF verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Satelliet Suzy VOF neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@satellietsuzy.be.

Satelliet Suzy VOF verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer

Satelliet Suzy VOF kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • verstrekken van informatie over Satelliet Suzy VOF en haar dienstverlening
 • verstrekken van overige door u gevraagde diensten
 • toesturen van o.m. boeken of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren

Satelliet Suzy VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Satelliet Suzy VOF kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, de overeenkomst gesloten met u of op uw vraag.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Satelliet Suzy VOF (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen aan info@satellietsuzy.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

Satelliet Suzy VOF houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat Satelliet Suzy VOF gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Satelliet Suzy VOF wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00,
+32 2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Satelliet Suzy VOF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder opgave van reden en zonder kennisgave. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op deze website.